Tôi có thể tạo nhiều tài khoản với cùng một địa chỉ email không?

Nếu bạn muốn tạo một tài khoản thứ hai cho con cái hoặc người thân bằng cách sử dụng địa chỉ email đã gắn với một tài khoản Duolingo khác, bạn có thể tạo một địa chỉ email phụ để sử dụng cho tài khoản thứ hai này. Cách này có thể áp dụng với nhiều loại email như Gmail, iCloud/Apple, Outlook và Hotmail, nhưng không phải tất cả các email.Vui lòng kiểm tra xem liệu nhà cung cấp email của bạn có hỗ trợ 'email phụ' hoặc 'địa chỉ phụ' hay không.

Khi tạo địa chỉ email thứ hai, bạn sẽ cần nhập địa chỉ email phụ vào ô địa chỉ email của tài khoản mới. Địa chỉ phụ này cần phải giống với tên email thường dùng của bạn, sau đó thêm "+tên phụ" trước @email-của-bạn.com. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên hoặc danh xưng nào để làm tên phụ. Ví dụ, nếu địa chỉ email của bạn là hoten@gmail.com và bạn muốn dùng tên phụ là "duo2", bạn sẽ cần nhập địa chỉ email là hoten+duo2@gmail.com. Các email liên quan tới tài khoản thứ 2 sẽ vẫn được chuyển về hòm thư đến của bạn