Làm cách nào để bảo vệ streak khi du lịch giữa các múi giờ khác nhau?

1. Mua vật phẩm bảo vệ streak.

Nếu bạn đang di chuyển giữa các khu vực có múi giờ khác nhau và muốn bảo vệ streak không bạn có thể mua trước một streak freeze bằng đá quý hoặc lingot từ cửa hàng trong ứng dụng để bảo vệ streak. Để bảo vệ streak bạn cần mua streak freeze trước một ngày mà bạn không có hoạt động học tập.  Để khôi phục streak bạn có thể mua khôi phục streak một ngày sau ngày bạn không có hoạt động học tập.

Mua một bùa hộ mạng cuối tuần (Android) cũng sẽ có rất nhiều tác dụng nếu bạn muốn tạm dừng học khi đi chơi vào dịp cuối tuần! Bạn có thể mua bùa hộ mạng cuối tuần vào thứ Sáu từ cửa hàng bằng cách sử dụng đá quý hoặc lingot và bạn cần mua bùa vào đúng tuần mà cuối tuần đó bạn sẽ không sử dụng Duolingo. Bùa hộ mạng cuối tuần sẽ hết hạn khi hết tuần đó.

 

2. Bật nhắc nhở luyện tập để bạn có thể nhớ làm các bài học.

Nhắc nhở luyện tập là một cách rất hiệu quả giúp bạn nhớ làm các bài học trong những chuyến đi bận rộn! Bạn có thể bật nhắc nhở luyện tập và cài đặt thời gian nhắc nhở phù hợp nhất tại mục cài đặt thông báo.

 

3. Kiểm tra và cài đặt thiết bị để đảm bảo hiển thị đúng ngày giờ.

Thiết bị của bạn sẽ theo dõi múi giờ. Ứng dụng Duolingo được cài đặt đồng bộ với múi giờ và thời gina trên thiết bị của bạn. Nếu bạn nhận thấy cài đặt thời gian bị tự động thay đổi trên thiết bị khi bạn tới một địa điểm khác, hãy thử khởi động lại thiết bị để khắc phục. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề với múi giờ hiển thị không đúng, bạn có thể cần cập nhật cài đặt vị trí để cho phép múi giờ tự động cập nhật. Bạn sẽ dễ dàng hoàn thành bài học trước nửa đêm hơn khi múi giờ hiển thị chính xác.

 

Cập nhật ngày & giờ trên Android:

  1. Vào Cài đặt và mở Quản lý chung.
  2. Nhấn vào Ngày tháng & Thời gian.
  3. Chọn Thời gian tự động.
  4. Nếu bạn vẫn muốn tắt tính năng này, hãy kiểm tra và điều chỉnh Ngày, Giờ và Múi giờ chính xác.

Cập nhật ngày tháng & thời gian trên iOS:

  1. Từ màn hình chính, vào phần Cài đặt.
  2. Chọn Cài đặt chung.
  3. ChọnNgày tháng & Thời gian.
  4. Đảm bảo rằng bạn bật lựa chọn Cài đặt tự động.
  5. Nếu bạn chọn tắt tính năng này, hãy kiểm tra và đặt lại Ngày tháng, Thời gianMúi giờ chính xác.