Tài khoản của tôi hiện thị ngôn ngữ tôi không hiểu! Làm thế nào để tôi có thể đổi lại?

Cập nhật lần cuối: 2 tháng Mười, 2017

Nếu tài khoản Duolingo của bạn hiển thị một ngoại ngữ và bạn cần đổi lại thành tiếng Việt (hoặc ngôn ngữ bạn tùy chọn), đừng hoảng hốt! Ngôn ngữ UI có thể được thay đổi.

1. Di chuyển chuột đến biểu tượng lá cờ bên cạnh hình đại diện của bạn.

2. Chọn một khóa học khác. Điều đó sẽ đưa bạn quay về ngôn ngữ tiếng Việt (hoặc ngôn ngữ giao diện nào bạn mong muốn).

 

Lưu ý: Bạn có thể xóa những khóa học không mong muốn khỏi tài khoản của bạn tại đây.