Tài khoản của tôi hiển thị ngôn ngữ tôi không hiểu! Làm thế nào để đổi lại?

Nếu tài khoản Duolingo của bạn hiển thị một ngôn ngữ lạ và bạn cần đổi về tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ khác), đừng hoảng hốt! Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ giao diện.

1. Di chuyển chuột đến thanh công cụ đổ xuống ở gần biểu tượng lá cờ.

mceclip0.png

2. Chọn khóa học khác. Khi ấy ngôn ngữ hiển thị sẽ chuyển về Tiếng Việt (hoặc ngôn ngữ giao diện bạn muốn).

P.S. Bạn có thể xóa những khóa học không mong muốn từ tài khoản của mình tại đây.