Tài khoản của tôi hiển thị ngôn ngữ tôi không hiểu! Làm thế nào để đổi lại?

Nếu tài khoản Duolingo của bạn hiển thị một ngôn ngữ lạ và bạn cần đổi về tiếng Việt (hoặc ngôn ngữ khác), đừng hoảng hốt! Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ giao diện.

1. Di chuyển chuột đến danh sách trỏ xuống gần biểu tượng lá cờ.

mceclip0.png

2. Chọn khóa học khác. Lúc này ngôn ngữ hiển thị sẽ chuyển về tiếng Việt (hoặc ngôn ngữ giao diện bạn muốn).

Bạn cũng có thể chọn biểu tượng + để thêm khóa học mới với ngôn ngữ giao diện phù hợp. Thêm khóa học mới tại đây.

Lưu ý: Bạn có thể xóa những khóa học không mong muốn khỏi tài khoản tại đây.