Làm thế nào để thực hiện các bài học với bàn phím?

Trên trang web, bạn có thể sử dụng những phím sau đây để làm bài nhanh hơn:

 

enterGửi câu trả lời, tiếp tục sang màn hình kế tiếp
123Chọn đáp án với những lựa chọn là số
Di chuyển giữa các lựa chọn trong danh sách trỏ xuống
ctrl+spaceNghe lại âm thanh
ctrl+space+shiftNghe lại âm thanh chậm hơn