Làm thế nào để tôi đặt lại tiến trình của mình?

Bạn luôn có thể ấn vào bất kỳ kỹ năng đã hoàn thiện nào nếu bạn muốn luyện tập lại. Nhưng nếu bạn muốn đặt lại một cây ngôn ngữ hay gỡ bỏ một ngôn ngữ hoàn toàn, bạn sẽ cần làm theo các bước sau:

 

  • Đi tới trang "Ngôn ngữ" bằng cách chọn Học ngôn ngữ từ danh mục ở phía bên phải màn hình.

 

 

  • Chọn "Đặt lại tiến trình" (nút màu xanh) nếu bạn muốn bắt đầu lại từ đầu cây. Chọn "Gỡ bỏ" (nút to màu đỏ) nếu bạn muốn gỡ bỏ cây ngôn ngữ và mọi thứ liên quan, ví dụ như lá cờ nhỏ hiển thị cạnh tên bạn hay trên hồ sơ của bạn — nhưng lựa chọn cuối cùng này chỉ có thể sử dụng khi có nhiều hơn một khóa học trên danh sách.

 

 

Vui lòng nhớ rằng việc gỡ bỏ hay đặt lại một khóa học là không thể hoàn tác.

 

Nếu bạn gỡ bỏ một ngôn ngữ, bạn luôn có thể thêm lại sau đó, nhưng tất cả quá trình học sẽ bị mất và bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu cây.