Tôi có cần internet để sử dụng Duolingo?

Có và không. Nếu bạn đang sử dụng Duolingo trên trang web, bạn cần kết nối internet.  

Nếu bạn có một thiết bị di động, chúng tôi có chế độ ngoại tuyến cho người dùng ứng dụng AndroidiOS của chúng tôi, cho phép bạn truy cập vào một số bài học mà không cần kết nối Internet hay wifi. Tuy nhiên, không phải tất cả các bài học đều khả dụng khi bạn ở chế độ ngoại tuyến. Bạn sẽ cần kết nối internet cho những bài học đó để được ghi nhận và tính điểm hoàn thành mục tiêu hàng ngày của mình.