Cấp độ tiếp theo sau khi đạt cấp độ Vàng của Đại Sứ Toàn Cầu là gì?

Bạn đang nói gì thế? Vàng cấp độ cao nhất rồi...   ;)

(Sau-cấp-độ-vàng là cấp-độ-vàng mãi mãi.)