Mất bao lâu để tôi trở thành một Đại Sứ Toàn Cầu?

Chúng tôi đang bắt đầu với đánh giá hàng năm, nhưng chúng tôi có quyền thay đổi lịch trình này trong tương lai. (Lưu ý: Ứng viên được chấp nhận theo một quá trình liên tục, nên bạn luôn có thể quay lại cuộc đua khi bạn sẵn sàng hoặc chọn tiếp lửa cho người khác khi bạn muốn nghỉ!)