Có điều kiện tuổi tác đối với Đại Sứ Toàn Cầu không?

Chắc chắn là có. Sự an toàn của mọi người là rất quan trọng nên chúng tôi giữ chương trình Đại Sứ Toàn Cầu chỉ dành cho người trưởng thành (18+).

Xin lỗi các bạn trẻ nhé!