Đăng ký Duolingo Plus của tôi không hoạt động.

Bạn có thể gửi báo cáo bằng mẫu này và chọn "Loại vấn đề" là "Vấn đề về mua sắm." Để giúp chúng tôi hỗ trợ bạn nhanh hơn, vui lòng giải thích vấn đề của bạn một cách chi tiết và đính kèm ảnh chụp màn hình.