ศูนย์การช่วยเหลือ Duolingo

คำถามทั่วไป

การใช้ Duolingo

ดูบทความทั้งหมด 8 บทความ

บัญชี

ดูบทความทั้งหมด 8 บทความ

ปัญหาทางด้านเทคนิค

Duolingo Plus

โฆษณา

มีเรื่องที่ยังไม่ค่อยแน่ใจหรือ
ถามชุมชน
หรือ
ส่งรายงานข้อผิดพลาด